Regulamin

REGULAMIN SKLUPU INTERNETOWEGO

MOONBERG.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym działającym pod adresem www.moonberg.pl przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Właścicielem sklepu jest: Moonberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Bruna 24/6, 02-594) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557314 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego); kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN; NIP: 5272736338; REGON: 361530209; adres poczty elektronicznej: office@moonberg.pl; numer telefonu kontaktowego +48517503631

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego MOONBERG.PL;

Klient – usługobiorca, konsument nabywający towary i dokonujący transakcji w sklepie internetowym MOONBERG.PL, który jest osobą fizyczną (posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

Sprzedawca – usługodawca, Spółka Moonberg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Bruna 24/6, 02-594) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557314 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego);

Strony – Klient i Sprzedawca;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.moonberg.pl;

Produkt– produkt oferowany w Sklepie będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Umowa sprzedaży – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zawierana bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Zawierana jest w języku polskim.

Cena – Cena przypisana do każdego produktu jest łączną ceną brutto za produkt, uwzględniającą podatek VAT, wyrażoną w polskiej walucie. Nie obejmuje ona kosztów wysyłki, które naliczane są zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku Zamówień Specjalnych, cena jest ustalana indywidualnie, o czym Sprzedawca informuje Klienta.

Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Klient wyraża wolę kupna Produktu. Może być złożone zarówno poprzez założenie Konta, jak i bez konieczności rejestracji przez Klienta.

Koszyk – elektroniczny formularz dostępny na stronie Sklepu, służący do przechowywania Produktów wybranych przez Klienta w celu dokonania Zamówienia.

Konto – indywidualne konto elektroniczne, utworzone poprzez rejestrację Klienta na stronie sklepu, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówień, zabezpieczone loginem i hasłem ustalonymi przez Klienta.

Zamówienie Specjalne – zamówienie przez Klienta Produktu na specjalne życzenie, spoza listy Produktów dostępnych w sklepie, lub zakładających znaczną modyfikację Produktu dostępnego w Sklepie. Ceny za Zamówienia Specjalne są ustalane indywidualnie z Klientem, przed złożeniem zamówienia i zależą od stopnia skomplikowania Produktu i użytych materiałów. Termin dostawy Zamówień Specjalnych może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca zawiadamia Klienta przy składaniu Zamówienia. Zamówienia Specjalne są płatne z góry (przelewem bankowym) i nie podlegają zwrotowi bez uzasadnionej przyczyny w ciągu 14 dni, o którym mowa w rozdziale trzecim Regulaminu. Produkty wykonane na Zamówienie Specjalne można reklamować na zasadach ogólnych, opisanych w rozdziale czwartym Regulaminu.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dane osobowe – niezbędne dane osobowe Klienta, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia;

Kod rabatowy – kombinacja liter, cyfr i innych znaków, których wpisanie w przeznaczonym do tego miejscu w formularzu Zamówienia, powoduje udzielenie Klientowi rabatu, na zasadach określonych w rozdziale szóstym Regulaminu.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1963 Nr 16 poz. 93);

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

1.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

(sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

 • komputer, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu;
 • aktywne konto poczty elektronicznej;
 • przeglądarka z włączoną obsługą Java Script i Cookies: Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja, Safari 5 lub nowsza wersja;
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli;

1.3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego akceptację i przestrzeganie postanowień w nim zawartych.

1.4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nieumieszczania w Sklepie jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem oraz nienaruszania uprawnień administratora Sprzedawcy.

1.5. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały prezentowane w Sklepie należą do Sprzedawcy i są objęte ochroną praw autorskich, a osoby odwiedzające Sklep są zobowiązane do ich nienaruszania. Sprzedawca zastrzega zakaz ich kopiowania, modyfikowania oraz rozpowszechniania, poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Możliwość uzyskania licencji na korzystanie z materiałów dostępnych w Sklepie: kontakt@moonberg.pl.

2. ZASADY I TRYB ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ)

2.1. ZASADY OGÓLNE

2.1.1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do negocjacji. Umowę Sprzedaży pomiędzy Stronami uznaję się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej klienta.

 • 2.1.2.Dokonywanie zamówień przez Klienta jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
 • 2.1.3.Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, także poza jej granicami.
 • 2.1.4.Każdy produkt ma przypisaną własną Cenę, wyrażoną w polskich złotych, która jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy przesyłki, które zostają naliczone w procesie dokonywania Zamówienia, zgodnie z preferencjami Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cen Produktów w Sklepie oraz organizowaniu promocji cenowych i wyprzedaży.
 • 2.1.5.Każdy Produkt zostaje dostarczony do Klienta wraz z potwierdzeniem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT).Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta i wymaga podania przez niego niezbędnych danych w formularzu Zamówienia, w szczególności numeru NIP.
 • 2.1.6.Jeżeli Produkt zamówiony przez Klienta jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta oraz uzgadnia z nim wydłużony czas realizacji zlecenia lub zwraca Klientowi całość zapłaconej kwoty.
 • 2.2.TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 • 2.2.1.Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta lub bez dokonywania rejestracji.
 • 2.2.2.Proces złożenia Zamówienia Klient rozpoczyna poprzez dodanie pierwszego Produktu do Koszyka. Po dokonaniu wyboru listy zakupów, w celu sfinalizowania transakcji, Klient naciska przycisk „Zamawiam”.
 • 2.2.3.Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu wraz z dokonaniem rejestracji, zostaje on jednorazowo poproszony o założenie konta wraz z loginem i samodzielnie ustalonym hasłem (składającym się z co najmniej 6 liter), następnie potwierdzeniu procesu rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywujący otrzymany na wskazany adres poczty elektronicznej. Następnie Klient postępuje tak jak w paragrafie 2.2.4 niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu rejestracji Klient może przeglądać historię Zamówień oraz składać każde kolejne Zamówienie korzystając ze swojego Konta, bez konieczności każdorazowego uzupełniania danych.
 • 2.2.4.Jeżeli Klient wybrał metodę zakupu bez rejestracji, zostaje on poproszony o wypełnienie formularza zamówienia. Niezbędne jest wypełnienie przez Klienta następujących danych: Imię i Nazwisko/firma, adres (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Klient dokonuje wyboru metody płatności spośród dostępnych opcji (płatność przelewem/ / płatność online Transferuj.pl oraz dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktu (przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska/przesyłka pocztowa zagraniczna). Po wypełnieniu Formularza, Klient potwierdza zakup poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
 • 2.2.5.Po sfinalizowaniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość na wskazany adres poczty elektronicznej, potwierdzającą złożenie zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji przez Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania wyżej opisanej wiadomości e-mail, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, zostają przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.

2.3. METODY PŁATNOŚCI

2.3.1. Klient Sklepu ma do wyboru następujące metody płatności:

 • a)płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – (mBank: 33 1140 2004 0000 3702 7584 6474)
 • b)płatność elektroniczna – za pośrednictwem serwisów:
  • Shoplo,
  • DotPay
  • PayPal obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

2.3.2. Jeżeli Klient wybrał opcję zapłaty przelewem, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail o której mowa w punkcie 2.2.5. Regulaminu, potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.

2.3.3. Zamówienia Specjalne należy opłacić z góry, przelewem bankowym.

 • 2.4.DOSTAWA ZAMÓWIENIA

2.4.1. Klient Sklepu ma do wyboru następujące sposoby dostawy Produktów ze Sklepu:

 • a)przesyłka pocztowa – za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • b)przesyłka kurierska – za pośrednictwem Furgonetka.pl, którego właścicielem jest firma Grupa Furgonetka Sp. z o. o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 113-256-73-65, KRS: 0000239865, REGON: 140220084, kapitał zakładowy: 100 000 zł, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej 8. Telefon kontaktowy: + 48 22 112 08 35,
 • 2.4.2.Klient ponosi koszty wysyłki Produktu, zgodnie z własnym wyborem i cenami wskazanymi w Formularzu Zamówienia, w trakcie dokonywania transakcji.
 • 2.4.3.Przewidywany termin dostawy Produktu do Klienta jest wyszczególniony w opisie Produktu i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
 • 2.4.4.Czas dostawy należy obliczać od dnia w którym Klient dostał wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych).
 • 2.4.5.Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby Produkt został wysłany Klientowi jak najszybciej po potwierdzeniu zamówienia/dokonaniu wpłaty.
 • 2.4.6.Sprzedawca każdorazowo informuje klienta o przewidywanym czasie oczekiwania na produkt w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży.
 • 2.4.7.W przypadkach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego obioru Produktu na terenie Warszawy.
 • 2.4.8.Termin dostawy Produktu wykonanego dla Klienta na jego specjalne życzenie, tj. Zamówienia Specjalnego, jest ustalany indywidualnie przy każdym takim zamówieniu.
 • 3.ZASADY I TRYB WYKONYWANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO KONSUMENTOWI PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

3.1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).

3.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu otrzymaniu przesyłki przez Klienta.

 • 3.2.Klient może odstąpić od umowy, wysyłając Sprzedającemu w terminie przewidzianym w paragrafach powyższych oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na Formularzu Zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostępny na dole strony.
 • 3.3.Klient może przesłać Sprzedawcy powyższe oświadczenie zarówno na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, na adres: office@moonberg.pl
 • 3.4.Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.
 • 3.5.Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi jedynie w stosunku do Produktu, który zostaje zwrócony w niezmienionym stanie, który był używany jedynie w zakresie niezbędnym do zapoznania się z jego charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem. Prosimy o wysyłanie produktów wraz z nieuszkodzoną metką i opakowaniem.
 • 3.6.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.
 • 3.7.Klient powinien odesłać Sprzedawcy produkt na adres Moonberg sp. z o.o. ul. Witwickiego 36/1, 03-984 Warszawa
 • 3.8.W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafach poprzednich, Umowę Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą uważa się za niezawartą.
 • 3.9.W razie odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy w Sklepie).
 • 3.10.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 • 3.11.Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta w ciągu 14 dni nie przysługuje klientowi, który złożył w Sklepie Zamówienie Specjalne, tzn. kiedy przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany na specjalne życzenie Klienta, według jego specyfikacji, lub Produkt o niestandardowym rozmiarze lub długości. W takim wypadku Klient zostaje poinformowany przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem świadczenia, że utraci on prawo odstąpienia od umowy.
 • 4.PRZEWIDZIANA PRZEZ PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA i PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

4.1. Sprzedawca jest zobowiązany doręczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.

 • 4.2.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • 4.3.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, za rzeczy sprzedane posiadające wadę fizyczną lub prawną, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu wydania.
 • 4.4.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • 4.5.Klient, który stwierdził że nabyty Produkt ma wadę, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (patrz: punkt 3.2 Regulaminu), złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady.
 • 4.6.Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkowuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 • 4.7.Klient dokonujący zgłoszenia reklamacyjnego powinien opisać w nim powód złożenia reklamacji oraz sprecyzować żądanie wobec Sprzedawcy (spośród żądań wymienionych w punkcie 4.5. Regulaminu. Klient powinien także udostępnić Sprzedawcy swoje dane kontaktowe – adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 • 5.TREŚĆ USŁUG POSPRZEDAŻNYCH I GWARANCJI

5.1. Sprzedawca udziela Klientowi 12-miesięcznej gwarancji na Produkty zakupione w Sklepie Moonberg, niezależnie od uprawnień przysługujących Klientowi na mocy poprzedzających paragrafów. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5.3. Jeżeli Produkt został uszkodzony z winy Klienta, Sprzedawca może dokonać płatnie jego naprawy, zgodnie z wolą Klienta. W celu wyceny naprawy, należy wysłać Sprzedawcy zdjęcie lub opis zepsutego Produktu na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej: office@moonberg.pl. Sprzedawca informuje Klienta o kosztach i przewidywanym terminie naprawy.

 • 6.KODY RABATOWE

6.1. Klient Sklepu, może dokonać zakupów w Sklepie przy użyciu Kodu Rabatowego, dzięki któremu uzyskuje procentową zniżkę naliczaną od wartości zamówienia (kod rabatowy nie uwzględnia kosztów przesyłki)

 • 6.2.Każdy Kod Rabatowy jest jednorazowego użytku i ma zapisaną określoną datę ważności, po której oferowana zniżka jest anulowana przez Sprzedawcę.
 • 6.3.Sprzedawca przekazuje Klientowi Kod Rabatowy zgodnie z zasadami organizowanych promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 • 6.4.Kod rabatowy nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami organizowanymi przez Sprzedawcę. W przypadku zastosowania Kodu Rabatowego do kupna Produktu objętego inną promocją, przy Zamówieniu naliczana jest większa ze zniżek procentowych przysługujących Klientowi.
 • 6.5.Kod Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne ani nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 • 6.6.Aby skorzystać z Kodu Rabatowego, należy wpisać ciąg znaków w polu „KOD RABATOWY” przy składaniu Zamówienia w Sklepie.
 • 7.NEWSLETTER

7.1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Moonberg Sp. z o.o. Klientom Sklepu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale Regulaminu.

 • 7.2.Newsletter oferowany przez Sprzedawcę jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów oraz innych użytkowników o promocjach, wyprzedażach, wydarzeniach, kolekcjach i nowościach, poprzez okresowe, regularne lub nieregularne wysyłanie informacji Klientom w formie listu elektronicznego drogą elektroniczną.
 • 7.3.Subskrypcja Newslettera przez Klienta polega na wpisaniu własnego adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie, lub wyrażeniu zgody w formularzu Zamówienia na otrzymywanie Newslettera. Obydwie formy subskrypcji oznaczają wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 • 7.4.Zgoda na otrzymywanie Newslettera przez Klienta oznacza zgodę na wysyłanie przez Moonberg Sp. z o.o. za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422) na adres poczty elektronicznej.
 • 7.5.Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi otrzymywania Newslettera, poprzez poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcę droga elektroniczną na adres office@moonberg.pl.
 • 8.ŚRODKI OCHRONY TREŚCI CYFROWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wykonywania transakcji w Sklepie Moonberg.pl jest Sprzedawca. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy swoje dane osobowe, a Sprzedawca przetwarza je tylko w celach zawartych w niniejszym Regulaminie i na zasadach zawartych w Polityce Prywatności

(http://www.moonberg.pl/strona/polityka_prywatnosci....

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w szczególności w przypadkach zmiany przepisów prawa. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia Klientów złożone przed datą wejścia w życie tej zmiany.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

9.3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

9.4. Regulamin obowiązuje od dnia 2.04.2018r.

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić tylko w wypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat: 

Moonberg Sp. z o.o. 

ul. Bruna 24/6 

00-871 Warszawa,

biuro@moonberg.pl.

Niniejszym informuję że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: 

................................................................................................................................

Zamówionych/dostarczonych dnia............................../.......................................

Imię i nazwisko konsumenta..................................................................................

Adres konsumenta

................................................................................................................................

Numer bankowy na jaki ma zostać wykonany zwrot...............................................

...............................................................................................................................

Data........................................................................................................................

Podpis konsumenta (jeżeli niniejszy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………..

Polskie cechy i znaki probiercze:

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl